DOSTĘPNE ZASOBY:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

Miejsce zatrudnienia: Od dnia 15 listopada 1979 roku zatrudniona na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie; w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji

Działalność naukowa

Główny obszar zainteresowań badawczych  obejmuje  zagadnienia związane z zachowaniami konsumentów na rynku żywności; ich uwarunkowaniami oraz tendencjami  rozwoju rynku żywności; w tym obszarze zrealizowała wiele badań finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych; 1998r. - kierowanie projektem dofinansowanym ze środków programu Sierra–Apple pt. Ochrona konsumentów w Polsce w perspektywie integracji z Unią Europejską;

2003-2005 - koordynator ze strony Polski w projekcie V RP UE Further Development of Organic Farming Policy in Europe, with Particular Emhasis on EU Enlargement,  koordynator ze strony polski w projekcie V RP UE  European Information System for Organic Markets;

2006-2010 -koordynator ze strony polskiej w temacie realizowanym w VII ramowym programie UE nt. Traditional United Europe Food TRUEFOOD (Żywność tradycyjna w zjednoczonej Europie);

2010-2014 kierownik zadania 1 Analiza popytu na mięso wołowe w Polsce, w projekcie Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią "od widelca do zagrody , finansowanym w ramach UDA-POIG.01.03.01-00-204/09-03;

2010-2014 kierowanie dwoma zadaniami w projekcie BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Opublikowała (zarówno jako jedyny autor, jak i współautor) około 300 artykułów w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz była autorem lub współautorem 16 monografii.

Działalność dydaktyczna

Od roku 1979 jest aktynie zaangażowana w realizację zajęć z zakresu: badań zachowań konsumentów oraz problemów funkcjonowania gospodarstw domowych i rynku żywności; poza tym aktywnie uczestniczy w działalności upowszechnieniowej, którą prowadzi od 1987 roku w ścisłej współpracy z ośrodkami doradztwa rolniczego, a zwłaszcza z Krajowym Centrum Doradztwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Łącznie przeprowadziła ok. 300 godzin wykładów dla blisko 3000 tys. mieszkańców wsi. Ponadto była kierownikiem i współautorem programu studiów podyplomowych nt. Przedsiębiorczość na wsi w procesie integracji z Unią Europejską, jak również była wykładowcą na podyplomowych studiach Turystyka wiejska.

Była trenerem w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Społecznego Człowiek-najlepsza inwestycja pt. Przyszłość Rozwojowa Żywności, w ramach którego prowadziła  zajęcia warsztatowe nt. Wyzwań rynku badań żywności w Polsce. Studium przypadków na temat współpracy nauki z biznesem.

Działalność organizacyjna

Prorektor ds Dydaktyki w SGGW (kadencja 2005- 2008; 2008-2012); Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (kadencje 2000-2003; 2003-2005; 2012- do chwili obecnej); prodziekan ds. Rozwoju (1984-1987) Prodziekan ds. Dydaktyki  (1993-1997) pełnomocnik Dziekana ds. studiów zaocznych w zakresie żywienia człowieka i wiejskiego gospodarstwa domowego (1984-1987); kierownik Katedry Ekonomiki Konsumpcji i Gospodarstwa Domowego (1997-1999); kierownik Zakładu Badań Konsumpcji (od 2000 roku); jest przewodniczącą Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia oraz Przewodniczącą Rady Naukowej Przeglądu Gastronomicznego.

Kariera naukowa: 1979 r. – magister socjologii – Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski; 1985 r. – dr nauk rolniczych – Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW; 1998 r. – dr hab. nauk ekonomicznych – ekonomika konsumpcji - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW; 2005 r. – tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.