DOSTĘPNE ZASOBY:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Prof. dr hab. Bogusław Buszewski jest kierownikiem Katedry Chemii Środowiska i Bioanalityki Wydziału Chemii i Centrum Metod Separacyjnych BioSep Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista z zakresu chemii analitycznej i chemii środowiska. Studia wyższe ukończył na Wydziale Matematyki-Fizyki-Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 1986 r. otrzymał stopień doktora na Wydziale Technologii Chemicznej Słowackiego Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. W 1992 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1994 i 1999 r. otrzymał tytuł naukowy profesora chemii i prof. zwyczajnego. Był stypendystą Fundacji Alexandra Humboldta w Instytucie Chemii Organicznej na Uniwersytecie w Tybindze, Fundacji Cradforda na Uniwersytecie w Lund w Szwecji, Fundacji Nauki Ceserstwa Japonii (Uniwersytet Technologiczny Kyoto). Odbył staż post-doktorski w Kent State University, Kent, OH, USA) i był wizytującym profesorem w wielu uznanych ośrodkach naukowych. Zainteresowania naukowe prof. Buszewskiego związane są z chemią analityczną, medyczną i  środowiska jak też fizykochemią zjawisk powierzchniowych oraz teorią i zastosowaniem chromatografii i technik pokrewnych (HPLC, GC, CZE, FFF. P&T/GC, GC/MS, LC/MS) w różnych wariantach oznaczeń a zwłaszcza poszukiwaniu markerów chorób nowotworowych i cywilizacyjnych. Zajmuje się również metodami przygotowania próbek (SPE), spektroskopią i chemometrią. Jest autorem i współautorem ponad 550 publikacji 56 patentów i licznych wykładów na zaproszenie. Należy do grona najczęściej cytowanych polskich chemików (ponad 12 000 cytowań, h = 51). Promotor 39 doktoratów i opiekun 21 zakończonych habilitacji. Za liczne zasługi Profesor był wielokrotnie wyróżniany w kraju i za granicą, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Polonia Restituta, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem im. J. Śniadeckiego i Medalem im. W. Kemuli, Złotym Medalem Słowackiego Towarzystwa Chemicznego i Mołdawskiej Akademii Nauk oraz nagrodami, m.in. Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, Fundacji Humboldta, EuCheMS Award, Naczelnej Organizacji Technicznej, PTChem oraz subwencji profesorskiej Mistrz Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej czy Nagroda PAN im. M. Skłodowskiej Curie. Prof. B. Buszewski uhonorowany został godnością profesora honorowego (2011) i doktora honoris causa (2018) Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest też doktorem honoris causa Uniwersytetu Św. Cyryla i Metodego w Trnawie (Słowacja) (2013), Wojskowej Akademii Technicznej (2017) oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (2019). Przez dwie kadencje pełnił funkcję prezesa Societas Humboldtiana Polonorum, prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego i prezydenta European Society for Separation Science. Jest członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (druga kadencja) i przewodniczącym Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Jest również członkiem korespondentem PAN.

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.