DOSTĘPNE ZASOBY:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Henryk Drozdowski (ur. 1 października 1959 w Poznaniu) – polski fizyk, inżynier i leśnik.

Absolwent AR Poznań (mgr inż. nauk leśnych 1983) i absolwent UAM (mgr fizyki 1985). Stopnie doktora (1994) i doktora habilitowanego nauk fizycznych (2002)  uzyskał na UAM w Poznaniu. Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Zakładzie Fizyki Dielektryków na Wydziale Fizyki UAM.

Na Wydziale Fizyki UAM wykłada fizykę Wszechświata. Jest autorem podręcznika akademickiego dla studentów fizyki i innych kierunków przyrodniczych Fizyczny obraz świata (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007, 389 str., ISBN 978-83-232180-5-0).

Publikuje artykuły popularnonaukowe z fizyki w czasopismach: Wiedza i Życie, Fizyka w Szkole, Delta, Problemy dydaktyki fizyki. Wygłosił kilkadziesiąt wykładów na Poznańskich Festiwalach Nauki i Sztuki. Ponadto prowadzi Wykłady Otwarte UAM i w ramach Uniwersytetu Otwartego UAM. Był kuratorem wystawy Wielki Zderzacz Hadronów LHC na Wydziale Fizyki UAM (2009). Współpracuje z Radiem Poznań.

Praca zawodowa

OBR PL w Poznaniu: asystent 1983 i st. asystent 1985–1988; doktorant na Wydziale Matematyki i Fizyki UAM, 1988–1993; adiunkt w Zakładzie Fizyki Materiałów Niekrystalicznych 1994–2005 i Zakładzie Optyki 2005–2008 na Wydziale Fizyki UAM.
Koordynator specjalności „Fizyka Ziemi i Atmosfery” na Wydziale Fizyki UAM 2001–2002. Profesor nadzwyczajny od 2008; kierownik Zakładu Dydaktyki Fizyki 2008–2012, kierownik Zakładu Optyki 2012–2014. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Fizyków. Od 2014 roku jest zatrudniony na etacie profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Fizyki Dielektryków.  

Rozprawa doktorska

„Badania lokalnej struktury ciekłych chloropochodnych alkanów metodą dyfrakcji  rentgenowskiej i analizy fourierowskiej”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; Wydział Fizyki, 1994 (promotor prof. dr hab. Zenon Bochyński).

Rozprawa habilitacyjna

„Badania struktury i korelacji molekularnych ciekłych pochodnych naftalenu metodą dyfrakcji rentgenowskiej”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ’2001; Wydział Fizyki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, w maju 2001, 135 str., ​ISBN 83-232-1110-8​, ISSN 0554-825X

Wypromowani doktorzy

2012: Badania korelacji molekularnych ciekłych pochodnych cykloheksanu metodą analizy rentgenowskiej, Krzysztof Nowakowski, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu.

2013: Rentgenowska analiza strukturalna roztworów pochodnych anizolu i toluenu w 1,4–dimetylobenzenie, Anna Romaniuk, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu.

2016: Badania uporządkowania bliskiego zasięgu molekuł w trójpochodnych benzenu metodą dyfrakcji rentgenowskiej, Tomasz Hałas, Wydział Fizyki UAM w Poznaniu.

Prowadzone badania

Fizyka doświadczalna, fizyka fazy skondensowanej, rentgenowska analiza strukturalna materii miękkiej (ciecze molekularne, roztwory, ciała amorficzne, układy biologiczne /surowica krwi/), fizyka cieczy i ciał amorficznych, zjawiska na granicy faz: ciało stałe-ciecz, historia i filozofia fizyki, dydaktyka fizyki.  

Ważniejsze publikacje

Łącznie około 40 publikacji naukowych i ponad 40 popularnonaukowych z fizyki oraz  ponad 100 komunikatów konferencyjnych. W tym:

 • H. Drozdowski, Local structure and molecular correlations in liquid 1- methylnaphthalene at 293 K, Chem. Phys. Letters, 351(1–2), 53–60 (2002). 
 • H. Drozdowski, The application of X-ray diffraction in the studies of structure of liquid naphthalene, Acta Phys. Slovaca, 54(5), 447–458 (2004).   
 • H. Drozdowski, Modele cieczy a rentgenowska analiza strukturalna, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004, 90 str., ISBN 83-232-1415-8.   
 • H. Drozdowski, Structural X-ray study of dichloroalkanes, Journal of Molecular Liquids, 122(1–3), 32–37 (2005).       
 • M. Śliwińska-Bartkowiak, H. Drozdowski, M. Kempiński, Y. Long, J.C. Palmer, K.E. Gubbins, Structural analysis of water and carbon tetrachloride adsorbed in activated carbon fibres, Phys. Chem. Chem. Phys., 14(19), 7145–7153 (2012).
 • E. Robak, E. Coy, M. Kotkowiak, S. Jurga, H. Drozdowski, The effect of Cu doping on the mechanical and optical properties of zinc oxide nanowires synthesized by hydrothermal route, Nanotechnology, 27(17), 175706 (2016).      

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Fizyczne – Przewodniczący Zarządu Poznańskiego Oddziału (2017–2020);
 • Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego;
 • Sekcja Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.

Nagrody i odznaczenia

 • Nagroda Redakcji „Fizyki w Szkole” za najlepsze artykuły rocznika 1997;
 • Nagrody Rektora UAM (naukowe, w tym indywidualne 2002 i 2008);
 • Medal Marcina Kromera za popularyzację fizyki (2012).
Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.