DOSTĘPNE ZASOBY:

Opracowanie Polskiej Encyklopedii Nauki w postaci cyfrowej stanowi przedsięwzięcie bezprecedensowe w historii polskiej nauki, jest też ogromnym wyzwaniem, przed którym stoją jej wydawcy, redaktorzy oraz autorzy. Z racji złożonego charakteru publikacji, która z założenia powinna obejmować całokształt najbardziej wartościowego dorobku różnych dyscyplin nauki niezbędne jest wypracowanie odpowiednich strategii organizacji i  redagowania ogromnie bogatego i złożonego materiału zawartego w planowanej pracy. Jest sprawą oczywistą, iż strategie te powinny uwzględniać zarówno uniwersalne aspekty – wspólne wszystkim dyscyplinom naukowym, jak i właściwości specyficzne dla poszczególnych dziedzin: humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych. Z tego względu uzasadnione jest wyjściowe opracowanie praktycznych założeń sposobu redagowania kolejnych tomów Polskiej Encyklopedii Nauki odrębnie dla każdej dyscypliny naukowej, a następnie podjęcie próby dokonania – na tyle na ile jest to możliwe -  kompleksowej integracji. Warto podkreślić, iż pomysł opracowania Polskiej Encyklopedii Nauki został zainspirowany wielotomową publikacją  Wielka Encyklopedia Prawa pod red. Prof. dr.hab. B.Hołysta, która znajduje się aktualnie w fazie realizacji.

Jedną z dyscyplin nauki, oprócz: biologii, chemii, fizyki, matematyki, nauki o żywieniu, ekonomii i elektroniki, w stosunku do których zaplanowano opracowanie strategii i założeń Polskiej Encyklopedii Nauki jest psychologia. Psychologia, dzięki własnemu przedmiotowi badań oraz metodom zdobywania wiedzy, do których najczęściej zalicza się eksperyment, jest samodzielną dyscypliną naukową. Na przestrzeni ostatnich lat psychologia była zaliczana do grupy nauk humanistycznych, społecznych, bądź też nauk behawioralnych, wraz m.in. z etologią i biologią behawioralną. Ogromną rolę w rozwoju psychologii odgrywają badania nad funkcjonowaniem układu nerwowego, szczególnie nad mózgiem, które w ostatnich dekadach przyniosły wiele nowych danych dotyczących neurofizjologicznych i biochemicznych podstaw ludzkich zachowań oraz doświadczanych stanów psychicznych. Aktualnie psychologia, jako dyscyplina naukowa, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, nawiązującym do najnowszej Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku, zaliczona została do dziedziny nauk społecznych wraz z: ekonomią i finansami, geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną, naukami o bezpieczeństwie, naukami o komunikacji społecznej i mediach, naukami o polityce i administracji,  naukami o zarządzaniu i jakości, naukami socjologicznymi, pedagogiką, prawem kanonicznym oraz naukami prawnymi.

Strategia i założenia dyscypliny są opracowywane przez:
Prof. dr hab. Andrzej Hankała
Szanowni Państwo,
wszelkie uwagi, postulaty i sugestie dotyczące strategii naszej dyscypliny naukowej prosimy kierować na adres:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2023 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.