DOSTĘPNE ZASOBY:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Stefan Jurga (ur. 18 sierpnia 1946 w Kościanie) – polski fizyk, profesor, w latach 1996–2002 rektor UAM, w latach 2005–2006 podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w latach 2006–2007 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W 1969 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował następnie na tej uczelni, w 1974 obronił doktorat, w 1985 habilitował się. W 1995 otrzymał tytuł profesora nauk fizycznych, w 2000 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1994 kieruje Zakładem Fizyki Makromolekularnej na Wydziale Fizyki. Odbył staże naukowe na Uniwersytecie w Liège, na Uniwersytecie Stanu Illinois w Urbana-Champaign, na Uniwersytecie w Moguncji, w Instytucie Maxa Plancka do Badań Polimerowych w Moguncji. Gościnnie wykładał na uczelniach w USA i RPA. W pracy naukowej zajmuje się fizyką ciała stałego i fizyką materii miękkiej. Ogłosił ponad 140 publikacji naukowych, wypromował kilkudziesięciu magistrów i 12 doktorów.

Zakład Prof. S. Jurgi prowadzi badania dynamiki i struktury i molekularnej, procesów dyfuzyjnych, przejść fazowych oraz procesów relaksacyjnych w ciałach stałych, cieczach i materii miękkiej za pomocą magnetycznego rezonansu jądrowego, spektroskopii dielektrycznej, reologii, małokątowego rozpraszania promieniami X, spektroskopii IR, metod komputerowych Monte Carlo i Dynamiki Molekularnej oraz różnicowej kalorymetrii skaningowej.

Od 2006 jest dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Letniej Magnetycznego Rezonansu Jądrowego organizowanej pod auspicjami Groupement Ampere corocznie w Polsce. Był stypendystą programów Alexandra von Humboldta i Towarzystwa Maxa Plancka, a także visiting professor w m.in. Cornell University (USA) i w North Carolina State University w Raleigh (USA).

Współpracuje z Departamentem Fizykochemii Uniwersytetu w Cambridge, Departamentem Fizyki Uniwersytetu Boston College w Bostonie (USA), Departamentem Fizyki Uniwersytetu w Lipsku, Centrum Zaawansowanych Badań Materiałowych CAESAR w Bonn.

Od 2012 pełni funkcję dyrektora Centrum NanoBioMedycznego UAM.

Rektor UAM

Rektor UAM – październik 2006 (Braga)

Rektor UAM Stefan Jurga i Rektor Universidade do Minho Manuel Mota – Braga, październik 2006

W latach 1987–1990 był prodziekanem ds. studenckich na Wydziale Matematyki i Fizyki. Po zakończeniu kadencji prodziekańskiej w 1990 roku na wniosek rektora Jerzego Fedorowskiego prof. Stefan Jurga został wybrany na prorektora UAM na kadencje 1990–1993, następnie 1993–1996.

Od 1996 do 2002 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Kontynuował w tym okresie rozbudowę Collegium Polonicum w Słubicach, stworzył Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie.

W okresie jego kadencji rozbudowano kampus uniwersytecki Morasko, przeniesiono tam z Wydział Fizyki, Matematyki z informatyką i Biologii. Jego koncepcją było przeniesienie na kampus wszystkich jednostek nauk ścisłych i przyrodniczych, przy pozostawieniu pozostałych w centrum miasta oraz tzw. „kampusie Szamarzewo” (co jednak zmieniono za rządów następcy). Próbował wcielić w życie zmianę nazwy uniwersytetu na Uniwersytet Poznański, jednakże nie uzyskał na ten krok akceptacji Senatu UAM. W tym okresie do UAM powrócił też Wydział Teologiczny. W 2002 upłynęła jego druga kadencja na stanowisku rektora i tym samym zgodnie ze statutem UAM nie mógł ubiegać się o reelekcję.

Za jego kadencji powstały ośrodki zamiejscowe UAM w małych miejscowościach niedaleko Poznania – m.in. w Kościanie, Śremie, Wągrowcu, Nowym Tomyślu, Pleszewie.

W latach 1999–2002 przewodniczył Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, będąc wówczas także wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od roku 2004 jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Programu Stypendialnego Unii Europejskiej o nazwie „AlBan” adresowanego do studentów i doktorantów krajów Ameryki Łacińskiej, odbywających studia i staże naukowe w krajach Unii Europejskiej. W latach 2006–2007 przewodniczył m.in. Zarządowi Stypendiów Fulbrighta w Polsce.

Był piątym z kolei prezydentem powołanej w 1988 organizacji Santander Group, zrzeszającej uniwersytety z różnych krajów (m.in. uniwersytetów miast Valladolid, Gießen, Murcja, Grenoble, Malmö Högskola, Vrije Universitet w Amsterdamie).

Pomysłodawca międzynarodowego festiwalu chórów studenckich Universitas Cantat, Dni Nauki i Sztuki, Targów Edukacyjnych i spotkań artystycznych z cyklu „Verba Sacra”. Harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, współinicjator Spotkań Młodzieżowych „Lednica 2000” organizowanych przez ojca Jana Górę nad Jeziorem Lednickim.

W 2002 roku Stefan Jurga wraz z 25 innymi osobami (m.in. Janem Kulczykiem, Sławomirem Pietrasem, Magdaleną Abakanowicz) podpisał się pod listem w obronie abp Juliusza Paetza, podejrzewanego o seksualne molestowanie kleryków. W liście znalazły się słowa: „oskarżony został człowiek cieszący się powszechnym szacunkiem, o niepodważalnych zasługach dla poznańskiej nauki i kultury”.

W 2008 ubiegał się o ponowny wybór na stanowisko rektora, w wyborach rektorskich uzyskał 27 głosów i zajął drugie miejsce za Bronisławem Marciniakiem. Od października 2010 r. Stefan Jurga jest członkiem kapituły założycielskiej Akademickiego Klubu Obywatelskiego. W 2016 roku przeszedł na emeryturę.

Wiceminister edukacji

Od 29 listopada 2005 do 6 maja 2006 zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Od 8 maja 2006 do 1 grudnia 2007 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odznaczenia

Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2002), Złotym Krzyżem Zasługi (1989), Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP” (2001), medalem Wojewody Poznańskiego „Ad Perpetuam Rei Memoriam” (2004), otrzymał także kilka nagród Ministra Edukacji Narodowej. Od 2003 roku jest członkiem Saksońskiej Akademii Nauk. W 2008 został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 27 grudnia 2009 otrzymał z rąk arcybiskupa Stanisława Gądeckiego papieski Order Świętego Sylwestra.

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.