DOSTĘPNE ZASOBY:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

1975 – 1980 Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (SGPiS), Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Magisterium z zakresu nauk ekonomicznych

Tytuł pracy magisterskiej: Rola i miejsce programowania problemowego w systemie planowania

1980 – 1981 Studia doktoranckie w SGPiS

X 1987 – VII 1988 Uniwersytet w Tybindze, Wydział Ekonomii: stypendium fundacji DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

VII – XII 1989 Narodowy Bank Polski, Departament Analiz i Prognoz Ekonomicznych: staż doktorski

XI 1989 Doktorat z zakresu nauk ekonomicznych w SGPiS

Tytuł pracy doktorskiej: Inwestycje jako warunek postępu technicznego

VI – VII 1994 Uniwersytety w Duisburgu i Moguncji: staż w ramach Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego (działającego przy SGH)

IX 2005 Habilitacja z zakresu nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej (SGH)

Tytuł pracy habilitacyjnej: Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii.

Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju

Praca zawodowa

od IX 1981 do dzis Szkoła Główna Planowania i Statystyki, obecnie Szkoła Główna Handlowa:

– od 1 IX 1981 do 31 III 1989: asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS

– od 1 IV 1989 do 28 II 1990: starszy asystent w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS

– od 1 III 1990 do 28 II 1993: adiunkt w Katedrze Ekonomii Politycznej na Wydziale Handlu Wewnętrznego SGPiS

– od 1 III 1993 do 31 V 1998: adiunkt w Katedrze Ekonomii I w Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH

– od 1 VI 1998 do 31 XII 2006: adiunkt w Katedrze Teorii Systemu Rynkowego w Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH

– od 1 I 2007: profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii Systemu Rynkowego w Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH

– od 2005: członek zespołu redakcyjnego „Kwartalnika Historii Myśli Ekonomicznej”

– od 3 IV 2007: prodziekan Kolegium Zarzadzania i Finansów

– od 2007: wice-przewodniczący rady naukowej „Studia i Prace Kolegium Zarzadzania i Finansów”

– od 19 IX 2008: profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Historii Myśli Ekonomicznej w Kolegium Zarzadzania i Finansów SGH

– od 2008: wice-przewodniczący rady naukowej „Journal of Management and Financial Sciences”

VI 1990 – XII 1993 Komisja ds. Likwidacji RSW Prasa–Książka–Ruch, likwidator:

– Centralnej Agencji Fotograficznej (CAF)

– Polskiej Agencji Informacyjnej Interpress

– Wydawnictwa Książka i Wiedza

– Oficyny Wydawniczej Sztandar Młodych

– Wydawnictwa Współczesnego

– Warszawskiego Wydawnictwa Prasowego

– Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Pexim

IV – X 1993 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: ekspert–koordynator

X 1993 – VIII 1995 Polsko-Amerykański Bank Hipoteczny SA w Warszawie: doradca prezesa zarządu

II 1995 – VII 1999 Międzynarodowa Szkoła Handlu w Warszawie: wykładowca

IX 1995 – VIII 2005 Bankowy Fundusz Gwarancyjny: dyrektor Departamentu Analiz (od X 1995),

przewodniczący Komitetu ds. Oceny Wniosków Pomocowych (od VI 1998), członek Komitetu ds. Zarzadzania Aktywami (od X 1998)

Pozostałe zatrudnienie

VII 1993 – II 1994 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Przemyślu: członek rady nadzorczej

II 2006 – VI 2008 Bank Ochrony Środowiska SA: członek (sekretarz) rady nadzorczej

Główne publikacje

1995 Metoda określania maksymalnej kwoty kredytu dla kredytów indywidualnych. „Bank i Kredyt” nr 11

1997 Kryteria i metody oceny zagrożenia wypłacalności banku. Wnioski z doświadczeń Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla budowy systemu wczesnego ostrzegania. „Bezpieczny Bank” nr 1

1998 Podstawy ekonomii. Red. B. Czarny. PWE, Warszawa. Rozdział Wzrost gospodarczy

Studium bankowości. Red. A. Sławinski. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa. Rozdział Polski system gwarantowania depozytów

2001 Rozwój ludności świata i prawa nim rządzące. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa

2003 Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa

Nature, human population and output produced. A population-geographic approach to economic issues. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa

2005 Granice wzrostu gospodarczego a rozwój ekonomii. Wybrane zagadnienia ekonomii neoklasycznej i ekonomii rozwoju. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa

Aktualność ekonomii klasycznej. Klasyczny rodowód współczesnej ekonomii. „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej” nr 1

Systemy gwarantowania depozytów w Afryce i na Bliskim Wschodzie. „Bezpieczny Bank” nr 1 (26)

Finansowanie działalności systemu gwarantowania depozytów. Wnioski dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. „Bezpieczny Bank” nr 3 (28)

2006 Poczet doktorów honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Red. J. Kaliński. Oficyna Wyd. SGH, Warszawa. Rozdziały Cyrus Stephen Eaton oraz Gary Stanley Becker

Funkcja produkcji Ricarda–Solowa. „Kwartalnik Historii Myśli Ekonomicznej” nr 2-3

The Ricardo–Solow production function. A combined approach to the limits of economic growth. „Studies and Works of the Collegium of Management and Finance” nr 73

2007 Konglomeraty finansowe. Red. M. Iwanicz-Drozdowska. PWE, Warszawa. Rozdział Pośrednictwo finansowe i konglomeraty finansowe w teorii ekonomii

2008 Historia myśli ekonomicznej. PWE, Warszawa (wydanie II zmienione)

Powiązana dyscyplina naukowa:

Zapraszamy do współpracy

Partnerzy projektu zapraszają zainteresowanych przedstawicieli innych dyscyplin nauki do dołączenia do grona autorów koncepcji Polskiej Encyklopedii Nauki na warunkach pro bono.

e-mail:

Wielka Encyklopedia Prawa

Wielka Encyklopedia Prawa to unikatowe wydawnictwo w skali międzynarodowej, mające na celu podniesienie świadomości prawnej społeczeństwa, a także umożliwienie każdemu dostępu do bogatej wiedzy prawniczej przedstawionej w poszczególnych tomach.

Wielka Encyklopedia Prawa uzyskała honorowy patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Redaktorem Naczelnym Wielkiej Encyklopedii Prawa jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunon HołystZastępcą Redaktora Naczelnego Wielkiej Encyklopedii Prawa jest  prof. zw. dr hab. dr h.c. Roman Hauser.

Wydawcą Wielkiej Encyklopedii Prawa jest, Jerzy Strzeżek Prezes Zarządu Fundacji „Ubi societas, ibi ius”.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent środków finansowych przyznanych na realizację projektu ze środków Programu DIALOG, nie jest autorem niniejszej strony ani nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.

© 2024 Fundacja Ubi societas, ibi ius. Wszelkie prawa zastrzeżone.